DỊCH VỤ RPA

DIFFERENT CREATIVE SOLUTIONS.
Bạn gặp phải những vấn đề dưới đây

Nội dung dịch vụ

1. Phát triển công cụ RPA dựa vào UiPath
2. Vận hành công cụ RPA
(1) Chỉnh sửa tool theo thay đổi quy trình nghiệp vụ
(2) Soạn báo cáo, đánh giá về hiệu suất công cụ
(3) Đối ứng những trường hợp công cụ không thể xử lý

Đồng thời phát triển và vận hành công cụ RPA, chúng tôi có thể phối hợp nhịp nhàng liên kết giữa tool và những công đoạn đòi hỏi đối ứng con người, qua đó tự phát triển, cải thiện nâng cao hơn của chính công cụ đó.